+420 603 55 43 76 

   facebook twitter youtube

Se zkušeným lektorem a trenérem paměti

Jak se učit slovíčka

1) Výběr slov


slovnik

Nejrozumnější je učit se slovíčka nejužitečnější a nejvíce frekventovaná!

Teď se podívejme na to, jak se učit slovíčka. Slovíčka představují stavební materiál celé angličtiny. Představte si je jako cihly, z nichž postavíte dům své konverzace. (Gramatika pak bude znalost stavebnictví – to jest „know-how“ jak ty cihly dávat k sobě a jak je spojovat. Anebo pokud přirovnáme gramatiku k motoru, pak jsou slovíčka benzín, který do něj lijete.)

Hlavní problém v tomto ohledu tkví v tom, že anglická slovní zásoba je nesmírně rozsáhlá. Díky období styku s cizími jazyky a svou schopností vytvářet slova nová má angličtina daleko více slov než mnohé jiné jazyky. Například pro slovo královský najdete v angličtině synonyma „kingly“ (anglosaské slovo), „royal“ (francouzský původ) a „regal“ (původ latinský). Takových příkladů je v angličtině spousty.

A jestliže má angličtina tak obrovské množství slov – daleko větší než čeština – je velice důležité mít k dispozici kvalitní systém jejich učení. Na prvním místě v takovém systému pak stojí výběr vhodných slov k zapamatování.

 Kolik má angličtina slov?

Expertní odhady hovoří o dolní hranici 1 milionu slov. (Pro srovnání: Příruční slovník jazyka českého má zhruba 250 000 hesel. Slovník spisovného jazyka českého, má přibližně 192 000 hesel.

Milion slov je vskutku obrovité číslo. I s nejlepší učební technikou a frekvencí 100 nových slov denně byste se 1 000 000 slov učili 10.000 dnů - to jest přes 27 let!

Dobrá zpráva však je, že jen menšina těchto slovíček tvoří většinu slov používaných v běžné konverzaci. Desítky tisíc slov v běžných situacích zkrátka nepotřebujete, a s mnohými se ani nesetkáte, a pokud ano, najdete si je hravě ve slovníku. Anebo se při komunikaci zeptáte na jejich význam (což je schopnost daleko důležitější než znalost jednotlivých neobvyklých slovíček). Smysluplné je tudíž soustředit se tak na nejfrekventovanější a nejužitečnější slova, která v běžně používané angličtině „zabírají největší plochu“.

.

Nejfrekventovanější slova

Podle některých lingvistických výzkumů 100 nejčastějších slov v jakémkoliv jazyce včetně angličtiny v běžných textech či při běžné konverzaci tvoří kolem 50 % použitých slov.

500 nejfrekventovanějších slov pak tvoří až okolo 60% všech slov ve standardních konverzacích.

1000 nejčastějších slov pak tvoří 72% slov psaného anglického textu, a 2000 nejpoužívanějších slov tvoří až 96% běžné slovní zásoby potřebné při konverzaci. Jinými slovy, pokud se naučíte 2000 nejčastějších slov, budete schopni rozumět až 9 slov z 10 u běžných rozhovorů.

Chcete-li si takový seznam najít, zadejte do vyhledávače frázi 500 (či více) nejčastějších slov v angličtině (anglicky to zní „most frequent words in English“). Vyjede vám řada seznamů, které sice nebudou navlas totožné, ale budou se lišit jen v detailech. Způsobů, jak daný seznam jejich autoři utvářejí, je vícero – jsou to metody lingvistické i statistické – a v jejich výsledcích se pořadí jednotlivých slov v různých seznamech může trochu lišit, ale to není podstatné.

Takový seznam si pak můžete vytisknout a nosit jej všude s sebou a učit se ho, kdy jen můžete. Anebo se můžete 2000 nejužitečnějších slov naučit v mých kurzech.


Jak vám v učení slovíček pomohou mé kurzy?

Já osobně se svým studentům snažím ovládnutí angličtiny co nejvíce zjednodušit, a tak ve své výuce tyto poznatky samozřejmě zohledňuji. Mé učební materiály jsou proto koncipované tak, aby se studenti učili ta nejdůležitější slova. – Nejprve nejdůležitějších 500 – pak nejdůležitějších 1000 – a postupně více a více, až někam k číslu 2000-2500 slov. V rychlejší skupině při frekvenci výuky minimálně 2x90 min týdně se to dá zvládnout za rok.)

A kromě toho při výuce kladu důraz na to, abyste si tato slova nejen zapamatovali, ale abyste je uměli opravdu užívat ve větách! Svou energii vynaloženou na zapamatování tak využijete tím nejefektivnějším způsobem. Budete se učit slovíčka nejužitečnější a nejvíce frekventovaná, a to zároveň s tou nejužitečnější gramatikou.

 

VÝBĚR SLOV – DELŠÍ STAŤ   ČTĚTE DÁL:

oxford

Pro přípravu učebních materiálů pro své kurzy osobně vycházím z tzv. Oxford English Corpus (OEC), a z amerického seznamu The General Service List, k čemuž pak ještě používám několik menších seznamů kontrolních.

Oxford English Corpus je věc zcela úžasná, neboť tento seznam obsahuje přes miliardu slov a slovních spojení a představuje vlastně studii vytvořenou institucí Oxford Online, jež dala dohromady písemné texty všech možných žánrů od beletrie přes odborné časopisy až po denní tisk, ale i výrazy objevující se na chatech, v emailech a blozích. Ačkoliv sami autoři OEC přiznávají, že skutečný počet slov užívaných v písemné i mluvené angličtině je větší, než se kdy jakémukoliv seznamu podaří zaznamenat, a že je tudíž nemožné celkový počet slov přesně určit, může nám seznam jako OEC významně pomoci učinit vskutku kvalifikovaný odhad – alespoň co se týče slov současně užívaných.

Tento seznam je také z mého pohledu nejlepší i v tom, že ve frekvenci na rozdíl od některých jiných seznamů nezohledňuje jen slova, ale i tzv. lemmy a lexémy (aneb heslová záhlaví ve slovníku, která sdružují základní tvar slova s tvary odvozenými a skloňovanými). Například lexém/lemma slovesa „být – to be“ obsahuje i jeho tvary v různých osobách ("are", "is", "were", "was" atd.). Anebo slova climbs (šplhá)climbing (šplhající), a climbed (šplhal) jsou příklady jedné „lemmy“ climb (šplhat)).

 

Jaká jsou nejběžnější slova v angličtině?

Vezmeme-li v potaz výše řečené, pak je vskutku pozoruhodné, že jen pouhých 10 nejčastějších lém – to jest „základních slov“ – jimiž jsou výrazy thebetoofandain, that, have, I - tvoří neuvěřitelných 25% všech slov v onom obrovském seznamu OEC. Pokud byste si tedy pročítali onen seznam celý a nepočítali jste do toho vlastní jména osob či názvy geografické, každé čtvrté slovo by bylo jedním z této skupiny 10 nejčastějších slov.

A podobně, 100 nejčastějších slov (viz tabulka níže) tvoří 50% všech výrazů v tomto obrovitém seznamu OEC, obsahujícím v současnosti přes 2 miliardy slov, která lze najít v písemných textech po celém světě!

                                                                                       

      100 nejběžnějších anglických slov (lém)

1     the           
2     be 
3     to 
4     of 
5     and 
6     a 
7     in 
8     that 
9     have 
10    I 
11    it            
12    for 
13    not 
14    on 
15    with 
16    he 
17    as 
18    you 
19    do 
20    at 
21    this 
22    but 
23    his 
24    by 
25    from
26    they        
27    we 
28    say 
29    her 
30    she 
31    or 
32    an 
33    will 
34    my 
35    one 
36    all 
37    would 
38    there 
39    their 
40    what 
41    so           
42    up 
43    out 
44    if 
45    about 
46    who 
47    get 
48    which 
49    go 
50    me 
51    when 
52    make 
53    can 
54    like 
55    time 
56    no            
57    just   
58    him 
59    know 
60    take 
61    people 
62    into 
63    year 
64    your 
65    good 
66    some 
67    could 
68    them 
69    see 
70    other
71    than         
72    then 
73    now 
74    look 
75    only 
76    come 
77    its 
78    over 
79    think 
80    also 
81    back 
82    after 
83    use 
84    two 
85    how
86    our 
87    work 
88    first 
89    well 
90    way 
91    even 
92    new 
93    want 
94    because 
95    any 
96    these 
97    give 
98    day 
99    most 
100   us 

                                                                                                   


 Další průzkum

Velikost slovní zásoby

(pořadí slova, lémy)

% obsahu v OEC

Příklad slov, lém

10

25%

the, of, and, to, that, have

100

50%

from, because, go, me, our, well, way

1000

75%

girl, win, decide, huge, difficult, series

7000

90%

tackle, peak, crude, purely, dude, modest

50,000

95%

saboteur, autocracy, calyx, conformist

>1,000,000

99%

laggardly, endobenthic, pomological

 


 

Jak je vidno z další tabulky, zjistíme v dalším průzkumu nejfrekventovanějších slov OEC, že:

- 1,000 nejčastějších výrazů tvoří 75% celého seznamu.

-  7,000 takových slov vydá až na 90% celého seznamu OEC.

-  Avšak abychom se dostali na 95%, potřebovali bychom slov 50,000.

Co z toho vyplývá? Nic jiného než to, že většina slov seznamu OEC je užívána zřídka, nebo jen velmi malou skupinou lidí! Ano, toto obrovské množství slov (přes 950 000) ze seznamu OEC v běžném použití představuje toliko 5% užitých slov. Jedná se o slova jako parados (=zadní val na ochranu před střelbou zezadu), která se vyskytnou jen jednou na několik milionů užitých slov.) Tato řada, dlouhá jako ocas za kometou, znamená, že abyste uměli 99% slov ze seznamu OEC, potřebovali byste více než milión slov – lém – a to včetně vysoce technických termínů, které průměrný rodilý mluvčí nejspíše nikdy nepoužije a jež mnozí z nich ani nebudou znát.

 

A z toho plyne tento veledůležitý poznatek.....

                        ......Angličtina sestává z:

- velice dlouhé řady velmi vzácných výrazů, které se naprosto není nutné učit.

- většího počtu středně pokročilých slov, která potřebujete znát pasivně při čtení či při poslechu

- malého množství velmi běžných slov, která potřebujete znát aktivně k vašemu vlastnímu mluvenému projevu 

 Evidentně tedy potřebujete pracovat především na poslední skupině. To byste měli míti vždy na paměti a dobrý učitel to bude vždycky zohledňovat. - A právě tato slova se v mých kurzech naučíte!


 

 Kolik slov umí rodilý mluvčí?

Churchill

Pokud 90-95% seznamu OEC tvoří průměrnou slovní zásobu rodilého mluvčího, dostaneme číslo v rozmezí 7,000-50,000 slov: řekněme tedy průměrně 25,000. V materiálech některých anglických lingvistů se uvádí, že průměrný anglický rodilý mluvčí používá ve své každodenní řeči odhadem 5,000 slov, přičemž třeba takový Winston Churchill, jenž byl znám svou kromobyčejně bohatou slovní zásobou, v písemném projevu užíval kolem 60,000 slov.

5000-25000 slov je obrovské rozpětí a představuje sestavu nejvýznamnějších slov v angličtině, které až na maličkou část tvoří vše, na co můžeme narazit v mluveném či psaném projevu. Zahrnuje všechna slova, která rodilí mluvčí po celém světě aktivně používají v každodenním životě.

Kolik slov se stačí naučit pro běžnou komunikaci?

Nerodilí mluvčí pro kvalitní užívání angličtiny samozřejmě tolik slov nepotřebují. Vhodný počet slov pro každého studenta angličtiny je ale číslo relativní a individuální. Určitě ale platí, že s nejfrekventovanějšími 500 slovy už toho můžete dosáhnout relativně dost. 1000 takových slov vám pak umožní celkem bezpečnou základní konverzaci v řadě různých tematických okruhů, a 2500 takových slov již umožňuje konverzaci středně pokročilou. Se zásobou 7000 nejčastějších slov byste se pak mohli považovat za studenty pokročilé – budete schopni číst běžné tiskoviny i knihy bez nutnosti používat příliš často slovník (neznámá slova většinou odhadnete), a hovořit i rozumět byste s nimi měli dokázat na poměrně vysoké úrovni, neboť pokryjí 90 % běžných textů i standardních konverzací.

Vrátím-li se k příměru automobilovému a prohlásím, že se angličtina různých lidí liší silou motoru a množstvím benzínu v nádrži, pak musím dodat, že to nejpodstatnější při tom je, aby motor fungoval a nádrž nebyla prázdná, děravá či ucpaná a aby motor vinou řidiče již při startu „nechcípnul“ na přehlcení. Pokud jde tedy o slovíčka, učte se vědomě! To jest dávejte dobrý pozor na to, co se učíte, a nejdříve se pořádně naučte jedna slovíčka, než si do nádrže „nalijete“ další.

Rozumný počet pro začátečníky a mírně pokročilé je tedy něco mezi 1000 a 2500 slov.  Výběr 2500 nejdůležitějších slov provedený OCE, s nimiž pracuji ve svých kurzech, představuje cca 85 % užívaných slov v hovoru I psaných textech.

 

Za jak dlouho se tento počet slov dá naučit?

Teď se podívejme na to, za jak dlouho se lze taková slovíčka naučit za rok (při 50 týdnech za rok, ať se to dobře počítá).

 

Inu, v mých kurzech se běžně učíme 50-80 slov týdně (při frekvenci 2x90 min). Výsledek je následující:

-  cca 2500 slov za rok (85 % standardního slovního obsahu)

-  cca 7000 slov za 2,8 roku (= cca 90% standardního slovního obsahu.) 50 slov týdně je suma rozumná.

S paměťovými technikami je samozřejmě možné se naučit daleko více slovíček – klidně 100 za den. Podstatné na tom všem ale je neodbýt opakování + procvičování slov ve větách, v kontextu a podobně.

Angličtina samozřejmě není jen o slovíčkách a tudíž by týdenní čas věnovaný angličtině měl sestávat nejen z učení nových slovíček, ale stejnou měrou i z tréninku všech dalších jazykových aktivit jako je třeba gramatika, konverzace, poslech i čtení. Proto je 50 slov týdně rozumné množství (které pak lze dle individuální potřeby a dispozic zvýšit či snížit).

Svůj seznam zde neuvádím – je předmětem mého učebního know-how; jeho sestavení a rozdělení do různých kategorií pro účely efektivní výuky mi dalo mnoho práce. Je nicméně součástí učebních materiálů na mých kurzech, jež jsou pro mé studenty zdarma.

 

Odebírat akce, novinky

 © Copyright 2013-2023, www.vyukaanglictinypraha.cz,Všechna práva vyhrazena!