+420 603 55 43 76 

   facebook twitter youtube

Se zkušeným lektorem a trenérem paměti

ZAČÁTEČNÍCI 1, 2, 3:

Začátečníci 1, 2, 3: Systém zrychleného učení slovíček a gramatiky pomocí metod tréninku paměti

Tato série kurzů, vystavěná na systému zrychleného učení slovíček i gramatiky pomocí metod tréninku paměti,  je určena pro začátečníky, notorické začátečníky i mírně pokročilé a v širším měřítku pro všechny ty, kteří si angličtinu chtějí proklepnout od začátku. Spadáte-li do této skupiny, přihlaste se rovnou, anebo si udělejte rozřazovací test a já vám doporučím nejvhodnější skupinu.

Odchodíte-li za 3 trimestry kurzy Začátečníci 1, 2, 3, budete na úrovni kvalitního A2-B1+, což znamená, že budete schopni anglicky běžně komunikovat v rozličných tématech a situacích, v přítomnosti, minulosti i budoucnosti, se správným slovosledem, předložkami a dalšími náležitostmi anglických vět, včetně schopnosti rychle a perfektně přecházet mezi kladnou větou, otázkou a záporem. Z gramatického hlediska tedy budete mít zcela postačující základ pro běžné mluvení, poslech, čtení i psaní. Na tomto základu pak můžete dále stavět ve vaší samostatné praxi, v jiných školách nebo v návazných kurzech u mne.

Učební bloky tohoto kurzu jsou koncipovány tak, abyste se postupně učili tu nejdůležitější kombinaci gramatiky a slovní zásoby – přičemž v každém novém bloku se vedle nových informací budou zároveň stále opakovat informace předchozí.  Systém výuky tak spočívá v neustálé kombinaci opakování probraného učiva pro jeho zautomatizování tak, aby bylo prakticky použitelné, s rozumně dávkovaným množstvím učiva nového.

Systém zrychleného učení slovíček i gramatiky pomocí metod tréninku paměti (mnemotechniky) přitom umožňuje absorbci mnohem větší slovní zásoby v daném čase, než je obvyklé u běžných kurzů, a zároveň mnohem rychlejší vybavení slovní zásoby i její delší retenci (udržení). Po odchození 3 trimestrů budete mít v hlavě skvěle funkční, aktivní slovní zásobu cca 2000 - 2500 nejužitečnějších anglických slov, vybraných oxfordskými experty, které pokrývají 80 až 90 % slov užívaných při běžných konverzacích. (Více o výběru slovíček. + Více o metodách tréninku paměti - mnemotechnikách.)

     Memory

 

Jak kurz probíhá

Každá úroveň probere zhruba 4-5 větších celků učiva, přičemž zásadní důraz je kladen na to, aby si všichni účastníci kurzu danou látku opravdu osvojili a uměli ji prakticky užívat. Má výuka není studený školní proces, ale aktivně zapojuje každého účastníka kurzu po celou dobu hodiny. Smyslem je, abyste angličtině a její struktuře jak porozuměli (gramatika), tak se spolu s tím hned od počátku učili praktické věci, které lze okamžitě využít při skutečné komunikaci v praxi.

Účelem tohoto kurzu tedy není co nejrychleji projet co nejvíce učiva, ale učit se látku tak, abyste jí opravdu uměli. Pojedeme tedy možná někdy pomaleji než v jiných školách, ale zato důkladněji – tak, abyste si látku opravdu zapamatovali a uměli ji aktivně užívat. (Aneb aby vaše hlava nebyla jen průtokovým ohřívačem informací, v němž nová látka toliko vytlačí starou, která beze stopy zmizí.) Proto také budete učební látku dostávat postupně po blocích, přičemž ty nové budeme přidávat až tehdy, když ty předchozí kvalitně zpracujeme. (Věřte mi, je daleko lepší umět menší množství angličtiny opravdu používat, než toho probrat hodně a v praxi vůbec nevědět, co s tím.)

S paměťovými technikami na efektivní učení slovíček přitom začínáme od počátku. Hned v první lekci kurzu si jejich základní principy, které Vám budou při učení slovíček a celkovém opakování skvělým pomocníkem, důkladně osvětlíme a poté tuto techniku budeme při výuce slovíček průběžně užívat, abyste se v ní rychle zdokonalili. Hned po osvojení základních principů přitom zjistíte, že je snadno pochopitelná – a navíc zábavná. (Ano, nevymýšlím si, studenty to opravdu baví, a to i ty, kteří se ve škole učit nesnášeli! Sám na to často zírám jako jelen! - Viz reference .)

Tato revoluční metoda Vám skutečně umožní se několikanásobně rychleji a kvalitněji naučit poměrně rozsáhlou zásobu slovíček a frází, které navíc budete schopni v anglické komunikaci prakticky využít – neb se vám budou rychle vybavovat a my se je navíc budeme učit ve větách. Na praktické využití naučených slovíček i gramatiky kladu během celého kurzu kladu zásadní důraz. Vysvětlení nové látky se neustále prolíná s praktickým tréninkem. 

Na druhou stranu ani nejlepší metoda ono učení neprovede za vás.  Součástí mé výuky je tak i soustavné motivování studentů, aby ze sebe vydali maximum na hodině i doma. Instrukce k efektivnímu opakování doma tak studenti spolu se cvičeními poslechu dostávají pravidelně emailem.

Byť je však výuka v mých kurzech z jednoho úhlu pohledu aktivita poměrně náročná (co si budeme nalhávat, bez práce nejsou koláče), je jakýmsi záhadným způsobem i zábavná. Nevymýšlím si. Mí studenti mi den co den na konci hodiny říkají: Ježiši pane učiteli, to už je hodina a půl pryč, to není možný, že to tak strašně rychle uteklo! Což je to pro mne opakovaným důkazem, že se po celou dobu opravdu plně soustředili, zapomněli na chvíli na své starosti, a vydali ze sebe vše – k naší oboustranné spokojenosti. (Mimochodem, soustředění je vždycky zábavné a navíc je to blahodárný elixír pro Váš mozek.)

Doporučená frekvence kurzů: Ideálně 2x90 min. Je to frekvence většiny současných kurzů jazykových škol, a to proto, že zaručuje dosažení skutečně viditelného výsledku v dohledné době. Pokroky při nižších frekvencích jsou také možné, ale časový deficit je nutné dohnat intenzivnější domácí přípravou. Délky 90 minutové lekce se nemusíte obávat, uteče opravdu velmi rychle.

 

Náplň kurzů:

Začátečníci 1:

GRAMATIKA
SLOVÍČKA
- Sloveso be (verb be) + pronouns: I, you, etc          
- spelling
- A/AN/ THE člen určitý a neurčitý, plural
– množné číslo podst. jmen
- his, her
- numbers 21-1.000.000
- Ukazovací zájmena: this / these / that / those
- would you like?
- přídavná jména
- předložka OF
- Vazba there is / there are / where is…?
- rozkaz
- infinitiv
- Some / any
 
- základní předměty v místnosti
- dny v týdnu; colors
- číslovky 0-20
- How much is it? What colour is it?
- Profese
- Státy, národnosti
- Základní pozdravy a seznamovací fráze
- Běžné předměty (common objects)
- Jídlo a pití (food and drink)
- objednávání v kavárně a restauraci
- objednávání drinku v letadle
- Město a navigace –
- předložky místní a směrové
- pozice těla, slovesa pohybu
- navigace, ptaní se na cestu
- dům a interiér
 
Celkové opakování

  

Začátečníci 2:

Kurz je určen pro začátečníky i pro ty, kteří si angličtinu chtějí proklepnout od základů a přímo navazuje na kurz Začátečníci 1. Můžete se přihlásit rovnou, anebo si udělejte rozřazovací test a já vám doporučím nejvhodnější skupinu.

GRAMATIKA
SLOVÍČKA
- Přivlastňovací pád
- přivlastňovací zájmena (poss. pronouns)
- Přítomný prostý čas: klad, otázka, zápor
- Wh- otázky
- předmětová zájmena me, him, her atd.
- frekvenční příslovce
- slovosled; postavení příslovcí
- časové předložky
- Způsobová (modální) slovesa can / can’t, must / must not / needn‘t        
- have – mít (shrnutí)
- minulý čas slovesa TO BE
- There was  / were
- stupňování přídavných jmen
- příslovce
- Minulý čas prostý
 
- Rodina
- oblečení
- domov a práce
- v obchodě
- záliby
- určování času
- Denní rutina
- lidské tělo
- vyjadřování množství
- Much / many
- Zvířata
- adjektiva
- Prázdniny a cestování
 
Celkové opakování

  

Začátečníci 3:

Kurz je určen pro začátečníky i pro ty, kteří si angličtinu chtějí proklepnout od základů a přímo navazuje na kurzy Začátečníci 1 a 2.

GRAMATIKA
SLOVÍČKA
Minulý čas průběhový
div>want to, going to
Budoucí čas prostý
Podmiňovací způsob would, should, could            
Způsobová slovesa a jejich opisné tvary
Zájmeno other
Trpný rod
Spojky
Předpřítomný čas
Vzhled, móda, oblečení
Nakupování
Počasí
Restaurace
Farma, venkov
Příroda
Škola
 
Celkové opakování
 
 
 

  

TERMÍNY A CENY

Odebírat akce, novinky

 © Copyright 2013-2023, www.vyukaanglictinypraha.cz,Všechna práva vyhrazena!